Dietetyk Tychy Ewa Gonia

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

§ 1

DEFINICJE

Organizator  – Warsztaty Formy Ewa Gonia, Tychy43-100, ul. Flamingów 66 NIP 634 143 29 10

Uczestnik YASAMA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usług Organizatora.

Potwierdzenie Rezerwacji Online- dokument w wersji elektronicznej przesyłany Uczestnikowi YASAMA przez Organizatora  na wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz ewentualnie określający termin wpłaty zadatku.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, zmiany rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji.

2.     Umowa rezerwacji zawierana jest z Organizatorem.

§ 3

REZERWACJA

1.     Celem dokonania Rezerwacji on-line, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.

2.     Rezerwacja on-line dokonywana jest poprzez zgłoszenie rezerwacyjne na wybrany termin wyjazdu.

3.     Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpłaty kwoty zadatku w wysokości 300 zł we wskazanym przez Organizatora terminie.

4.     Po dokonaniu rezerwacji Organizator prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Uczestnika YASAMA adres e-mail, określające każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego zadatku za rezerwowany pobyt oraz opłaty końcowej wynikającej z oferty YASAMA.

5.     Za usługi nieobjęte ofertą YASAMA należność musi zostać uregulowana przez Uczestnika YASAMA.

6.     Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

7.     W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Uczestnika YASAMA.

8.     Organizator, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa w wybranym przez Uczestnika YASAMA terminie z przyczyn leżących po stronie Organizatora zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku.

§ 4

ZMIANY REZERWACJI

1.     W celu zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Organizatorem  pod numerem tel.: +48 535 155 305

§ 5

REKLAMACJE

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Programu  YASAMA  powinny być kierowane do Organizatora  adres: twojdietetyk24h@gmail.com

2.     Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

 §7

DANE OSOBOWE

1.     Poprzez dokonanie przez Uczestnika YASAMA rezerwacji, Uczestnik  wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych tylko na potrzeby procesu Rezerwacji.

2.     Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

§8

Wszelkie spory, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z zapisami regulaminu, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd Cywilny dla siedziby Organizatora.


§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokonanie rezerwacji YASAMA oznacza, iż Uczestnik YASAMA zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty.